10 فروردین 1396 - ساعت : 11:9
رضا فريد حسيني
متخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر رضا فريد حسيني

حميد آهنچيان
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد آهنچيان

فرح زاد جباري آزاد
فوق تخصص آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي - مشهد
دکتر فرح زاد جباري آزاد

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم