5 اسفند 1395 - ساعت : 17:54
 سعيد ابريشم کار
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
سعيد ابريشم کار

 هوشنگ معين
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
هوشنگ معين

 محمدرضا امامي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
محمدرضا امامي

 غلامعلي حسني
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
غلامعلي حسني

 حميدرضا جانقربان لاريچه
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
حميدرضا جانقربان لاريچه

 مهدي منتظري شاه توري
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
مهدي منتظري شاه توري

 رضا طاهريون اصفهاني
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
رضا طاهريون اصفهاني

 امير توکلي ديناني
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
امير توکلي ديناني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم