9 اسفند 1395 - ساعت : 22:21
 مهرداد برکتين
متخصص  - دندانپزشکي ترميمي
اصفهان  - اصفهان
مهرداد برکتين

 محمدرضا مالکي پور اصفهاني
متخصص  - دندانپزشک
اصفهان  - اصفهان
محمدرضا مالکي پور اصفهاني

 بيژن موحديان عطار
دکترا  - دندانپزشک
اصفهان  - اصفهان
بيژن موحديان عطار

 علي بيگي
دکترا  - دندانپزشک
اصفهان  - شاهين شهر
علي بيگي

 زهرا درعلي بني
دکترا  - دندانپزشک
اصفهان  - نجف آباد
زهرا درعلي بني

 سيد محمد رضوي
متخصص  - آسيب شناسي فک و دهان
اصفهان  - اصفهان
سيد محمد رضوي

 پژمان محقق منتظري
دکترا  - دندانپزشک
اصفهان  - اصفهان
پژمان محقق منتظري

 رضا روزبه
دکترا  - دندانپزشک
اصفهان  - اصفهان
رضا روزبه

 بهناز برکتين
دکترا  - دندانپزشک
اصفهان  - اصفهان
بهناز برکتين

 رامين عطايي کچويي
دکترا  - دندانپزشک
اصفهان  - زرين شهر
رامين عطايي کچويي

 مرتضي بنکدار چيان
متخصص  - پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
اصفهان  - اصفهان
مرتضي بنکدار چيان

 راضيه سالور
دکترا  - دندانپزشک
تهران  - تهران
راضيه سالور

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم