8 فروردین 1396 - ساعت : 16:29
مهرداد برکتين
متخصص دندانپزشکي ترميمي
اصفهان - اصفهان
دکتر مهرداد برکتين

محمدرضا مالکي پور اصفهاني
متخصص دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر محمدرضا مالکي پور اصفهاني

بيژن موحديان عطار
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر بيژن موحديان عطار

علي بيگي
دکترا دندانپزشک
اصفهان - شاهين شهر
دکتر علي بيگي

زهرا درعلي بني
دکترا دندانپزشک
اصفهان - نجف آباد
دکتر زهرا درعلي بني

سيد محمد رضوي
متخصص آسيب شناسي فک و دهان
اصفهان - اصفهان
دکتر سيد محمد رضوي

پژمان محقق منتظري
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر پژمان محقق منتظري

رضا روزبه
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر رضا روزبه

بهناز برکتين
دکترا دندانپزشک
اصفهان - اصفهان
دکتر بهناز برکتين

رامين عطايي کچويي
دکترا دندانپزشک
اصفهان - زرين شهر
دکتر رامين عطايي کچويي

راضيه سالور
دکترا دندانپزشک
تهران - تهران
دکتر راضيه سالور

مرتضي بنکدار چيان
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
اصفهان - اصفهان
دکتر مرتضي بنکدار چيان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم