6 فروردین 1396 - ساعت : 21:31
سعيد انصاري دزفولي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران

VIP

پزشک در سامانه عضو استدکتر سعيد انصاري دزفولي

علي بابايي زاد
دکترا روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر علي بابايي زاد

بهزاد تريوه
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر بهزاد تريوه

سيد سعيد صدر
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر سيد سعيد صدر

نسرين اميري
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران - تهران
دکتر نسرين اميري

نيوشا محمدي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر نيوشا محمدي

سيد احمد جليلي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر سيد احمد جليلي

ميترا حکيم شوشتري
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر ميترا حکيم شوشتري

هادي معتمدي
متخصص روانپزشک (روانشناس)
تهران - تهران
دکتر هادي معتمدي

فريبا عربگل
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران - تهران
دکتر فريبا عربگل

جواد محمودي قرايي
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران - تهران
دکتر جواد محمودي قرايي

الهام شيرازي
فوق تخصص روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران - تهران
دکتر الهام شيرازي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم