6 اسفند 1395 - ساعت : 0:52
 ايرج وثوق
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
ايرج وثوق

 علي جواهري
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
علي جواهري

 محمدرضا سرگلزايي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
محمدرضا سرگلزايي

 عاطفه سلطاني فر
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
خراسان رضوي  - مشهد
عاطفه سلطاني فر

 محمدرضا فياضي بردبار
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
محمدرضا فياضي بردبار

 ابراهيم عبداللهيان
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
ابراهيم عبداللهيان

 پيمان هاشميان
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
پيمان هاشميان

 پريا حبراني
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
پريا حبراني

 حميدرضا ارشدي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
حميدرضا ارشدي

 فاطمه محرري
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
خراسان رضوي  - مشهد
فاطمه محرري

 فريبرز پويان
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
فريبرز پويان

 هاله آذرپژوه
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
هاله آذرپژوه

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم