11 اسفند 1395 - ساعت : 23:33
 الهام رحماني
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
الهام رحماني

 فريال نصيري
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
فريال نصيري

 زهرا شمالي
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
زهرا شمالي

 مريم حاجب
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
مريم حاجب

 مهبد ابراهيمي
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
مهبد ابراهيمي

 نصرت رفاهي
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
نصرت رفاهي

 سعيده ياري
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
سعيده ياري

 سيده ميترا کاظمي پور
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
سيده ميترا کاظمي پور

 مسروره حسيني
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - بوشهر
مسروره حسيني

 سحر نوروزي فرد
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - کنگان
سحر نوروزي فرد

 رامونا رادمان
متخصص  - زنان و زايمان
بوشهر  - برازجان
رامونا رادمان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم