3 اسفند 1395 - ساعت : 6:23
 آزاده اکبري سنه
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
آزاده اکبري سنه

 سکينه مويد محسني
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
سکينه مويد محسني

 سوسن ضيايي
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
سوسن ضيايي

 صفيه عشوري مقدم
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
صفيه عشوري مقدم

 فرناز مشيري
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
فرناز مشيري

 جليل پاک روش
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
جليل پاک روش

 رزا پرستنده چهر
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
رزا پرستنده چهر

 مريم کاشانيان
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
مريم کاشانيان

 سولماز پيري
فلوشيپ تخصصي  - زنان و زايمان (پريناتولوژي)
تهران  - تهران
سولماز پيري

 حميد صاحب کشاف
فلوشيپ تخصصي  - زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران  - تهران
حميد صاحب کشاف

 فرزانه چوبساز
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
فرزانه چوبساز

 مژگان کرم نياي فر
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
مژگان کرم نياي فر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم