7 اسفند 1395 - ساعت : 6:5
 غلامرضا کردافشاري
متخصص  - طب سنتي
تهران  - تهران
غلامرضا کردافشاري

 ناصر رضايي پور
متخصص  - طب سنتي
تهران  - تهران
ناصر رضايي پور

 حسين رضايي زاده
متخصص  - طب سنتي
تهران  - تهران
حسين رضايي زاده

 مامک هاشمي حبيب آبادي
متخصص  - طب سنتي
تهران  - تهران
مامک هاشمي حبيب آبادي

 عارف قنبرزاده علي بلاغي
متخصص  - طب سنتي
تهران  - تهران
عارف قنبرزاده علي بلاغي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم