7 اسفند 1395 - ساعت : 6:3
 سيد محمد رادمنش
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيد محمد رادمنش

 رضا يعقوبي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
رضا يعقوبي

 سيد آرش ايوبي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيد آرش ايوبي

 عبدالرضا آرمن
متخصص  - جراح عمومي
خوزستان  - اهواز
عبدالرضا آرمن

 سيما رسايي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيما رسايي

 فلورا اشراقي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
فلورا اشراقي

 محمد علي ماپار
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
محمد علي ماپار

 ژيلا فتحي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
ژيلا فتحي

 سيمين دواچي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سيمين دواچي

 سهيل تقويان پور
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
سهيل تقويان پور

 فرحدخت مستوفي
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
فرحدخت مستوفي

 نريمان شهبا
متخصص  - پوست و مو
خوزستان  - اهواز
نريمان شهبا

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم