5 اسفند 1395 - ساعت : 17:57
 مهران بابايي فومشي
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
مهران بابايي فومشي

 ناصر ابراهيمي درياني
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
ناصر ابراهيمي درياني

 حسين فروتن پيش بيجاري
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
حسين فروتن پيش بيجاري

 رامين قديمي
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
رامين قديمي

 مژگان فروتن
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
مژگان فروتن

 روزبه ربيعي
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
روزبه ربيعي

 محمد ابراهيم قمر چهره
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
محمد ابراهيم قمر چهره

 سيد محمود اسحق حسيني
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
سيد محمود اسحق حسيني

 فرهاد صدر
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
فرهاد صدر

 سيد امير منصور رضا دوست
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
سيد امير منصور رضا دوست

 شاهين مرآت
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
شاهين مرآت

 شهرام آگاه
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
تهران  - تهران
شهرام آگاه

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم