7 اسفند 1395 - ساعت : 6:8
 فريد ايمان زاده
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
فريد ايمان زاده

 الهام طلاچيان
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
الهام طلاچيان

 مهري نجفي ثاني
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
مهري نجفي ثاني

 حميدرضا طلايي
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
حميدرضا طلايي

 فرزانه معتمد
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
فرزانه معتمد

 حسين علي مددي
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
حسين علي مددي

 علي اکبر سياري
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
علي اکبر سياري

 احمد خداداد
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
احمد خداداد

 فاطمه فرهمند
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
فاطمه فرهمند

 هوشنگ اختر خاوري
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
هوشنگ اختر خاوري

 غلامرضا خاتمي تبريزي
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
غلامرضا خاتمي تبريزي

 زهره کاوه منش
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
زهره کاوه منش

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم