7 اسفند 1395 - ساعت : 6:8
 علي بابايي زاد
دکترا  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
علي بابايي زاد

 بهزاد تريوه
متخصص  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
بهزاد تريوه

 نرگس خداخاني
کارشناس ارشد  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
نرگس خداخاني

 سوسن طهرانيان
متخصص  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
سوسن طهرانيان

 پروانه حدادي
دکتراي تخصصي  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
پروانه حدادي

 طيبه زندي پور
متخصص  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
طيبه زندي پور

 پريوش نريماني
متخصص  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
پريوش نريماني

 زينب نجار
کارشناس  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
زينب نجار

 شهرزاد حسني
کارشناس  - روان درماني و روانشناس باليني
مرکزي  - اراک
شهرزاد حسني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم