4 فروردین 1396 - ساعت : 18:31
علي بابايي زاد
دکترا روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر علي بابايي زاد

بهزاد تريوه
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر بهزاد تريوه

نرگس خداخاني
کارشناس ارشد روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر نرگس خداخاني

سوسن طهرانيان
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر سوسن طهرانيان

پروانه حدادي
دکتراي تخصصي روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر پروانه حدادي

طيبه زندي پور
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر طيبه زندي پور

پريوش نريماني
متخصص روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر پريوش نريماني

ماندانا شعبان
دکتراي تخصصي روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر ماندانا شعبان

شهرزاد حسني
کارشناس روان درماني و روانشناس باليني
مرکزي - اراک
دکتر شهرزاد حسني

زينب نجار
کارشناس روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر زينب نجار

حسين الماسيان
دکتراي تخصصي روان درماني و روانشناس باليني
تهران - تهران
دکتر حسين الماسيان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم