11 اسفند 1395 - ساعت : 23:32
 مسعود فيض بخش
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
خوزستان  - اهواز
مسعود فيض بخش

 ماشاءاله خانه مسجدي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
خوزستان  - اهواز
ماشاءاله خانه مسجدي

 محمد کريم سلطاني
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
همدان  -  همدان
محمد کريم سلطاني

 عليرضا خديوي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
تهران  - تهران
عليرضا خديوي

 مهدي ياسيني
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
اردبيل  - اردبيل
مهدي ياسيني

 امير فرهنگ مير اسماعيلي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
همدان  -  همدان
امير فرهنگ مير اسماعيلي

 سهيل وثوقي فر
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
خوزستان  - دزفول
سهيل وثوقي فر

 سايه محمدي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
تهران  - تهران
سايه محمدي

 عباس صالحي وزيري
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
قزوين  - قزوين
عباس صالحي وزيري

 کيوان منصوري
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
اردبيل  - اردبيل
کيوان منصوري

 شهباز ناصر مستوفي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
تهران  - تهران
شهباز ناصر مستوفي

 هوشنگ امامي قهفرخي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
البرز  - کرج
هوشنگ امامي قهفرخي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم