11 اسفند 1395 - ساعت : 23:32
 مهرداد صالحي
فوق تخصص  - جراح قلب و عروق
تهران  - تهران
مهرداد صالحي

 مسعود امامي
فوق تخصص  - قلب و عروق
تهران  - تهران
مسعود امامي

 محمدحسن کلانتر معتمدي
فوق تخصص  - جراح قلب و عروق
تهران  - تهران
محمدحسن کلانتر معتمدي

 اصغر رمضاني
فوق تخصص  - جراح قلب و عروق
خوزستان  - اهواز
اصغر رمضاني

 افشين هنرمند
متخصص  - قلب و عروق
خوزستان  - اهواز
افشين هنرمند

 سيد محمدحسن عادل
متخصص  - قلب و عروق
خوزستان  - اهواز
سيد محمدحسن عادل

 احمد رضا عصاره
متخصص  - قلب و عروق
خوزستان  - اهواز
احمد رضا عصاره

 احمدرضا نصر
فوق تخصص  - قلب و عروق
اصفهان  - اصفهان
احمدرضا نصر

 بيژن زماني
فوق تخصص  - قلب و عروق
اردبيل  - اردبيل
بيژن زماني

 حسن آقاجاني
متخصص  - قلب و عروق
تهران  - تهران
حسن آقاجاني

 علي اکبر بيگي بروجني
فوق تخصص  - جراح قلب و عروق
اصفهان  - اصفهان
علي اکبر بيگي بروجني

 سيد منصور عالمشاه
فوق تخصص  - جراح قلب و عروق
خوزستان  - اهواز
سيد منصور عالمشاه

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم