7 اسفند 1395 - ساعت : 6:9
 مسعود موحدي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
مسعود موحدي

 محمد قره گوزلو
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
محمد قره گوزلو

 مصطفي معين
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
مصطفي معين

 اصغر آقا محمدي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
اصغر آقا محمدي

 ليدا عطارد
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
ليدا عطارد

 نيما رضايي
فلوشيپ تخصصي  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
نيما رضايي

 منصوره شريعت
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
منصوره شريعت

 سيد عليرضا مهدوياني
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
سيد عليرضا مهدوياني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم