7 اسفند 1395 - ساعت : 6:7
 سعيد توکلي واسکسي
فوق تخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
سعيد توکلي واسکسي

 تقي بغدادي
فلوشيپ تخصصي  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
تقي بغدادي

 سيد رامين حاج زرگر باشي
فوق تخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
سيد رامين حاج زرگر باشي

 عليرضا غزنوي
فلوشيپ تخصصي  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
عليرضا غزنوي

 مهتاب مهر افشان
فلوشيپ تخصصي  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
مهتاب مهر افشان

 کيوان مزدا
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران  - تهران
کيوان مزدا

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم