5 اسفند 1395 - ساعت : 17:53
 داريوش جليلي
فوق تخصص  - جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
کرمانشاه  -  کرمانشاه
داريوش جليلي

 کارون شاه ابراهيمي
فوق تخصص  - غدد درون ريز و متابوليسم (اندوکرينولوژي)
کرمانشاه  -  کرمانشاه
کارون شاه ابراهيمي

 علي اصغر کشاورز
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
کرمانشاه  -  کرمانشاه
علي اصغر کشاورز

 همايون الهي
فوق تخصص  - روماتولوژيست
کرمانشاه  -  کرمانشاه
همايون الهي

 محسن دوامي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
کرمانشاه  -  کرمانشاه
محسن دوامي

 علي معيني
فوق تخصص  - بيماريهاي ريه
کرمانشاه  -  کرمانشاه
علي معيني

 هوشنگ ورعي
متخصص  - جراح عمومي
کرمانشاه  -  کرمانشاه
هوشنگ ورعي

 مرتضي کريمي
متخصص  - گوش و گلو و بيني و جراحي سر و گردن
کرمانشاه  -  کرمانشاه
مرتضي کريمي

 رامين طواف زاده حقي
فوق تخصص  - بيماريهاي گوارش وکبد
کرمانشاه  -  کرمانشاه
رامين طواف زاده حقي

 عليرضا اصفا
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
کرمانشاه  -  کرمانشاه
عليرضا اصفا

 مصطفي صديقي
فوق تخصص  - مغز و اعصاب کودکان
کرمانشاه  -  کرمانشاه
مصطفي صديقي

 همايون بشيري
فوق تخصص  - گوارش و کبد بالغين
کرمانشاه  -  کرمانشاه
همايون بشيري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم