7 اسفند 1395 - ساعت : 6:10
 مسعود موحدي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
مسعود موحدي

 محمد قره گوزلو
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
محمد قره گوزلو

 محمدرضا فضل الهي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
البرز  - کرج
محمدرضا فضل الهي

 رويا شرکت
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
اصفهان  - اصفهان
رويا شرکت

 مصطفي معين
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
مصطفي معين

 حميد آهنچيان
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي  - مشهد
حميد آهنچيان

 اصغر آقا محمدي
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
اصغر آقا محمدي

 ليدا عطارد
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
ليدا عطارد

 عليرضا خياط زاده
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
البرز  - کرج
عليرضا خياط زاده

 نيما رضايي
فلوشيپ تخصصي  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
نيما رضايي

 فرح زاد جباري آزاد
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي  - مشهد
فرح زاد جباري آزاد

 منصوره شريعت
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
تهران  - تهران
منصوره شريعت

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم