6 فروردین 1396 - ساعت : 21:29
محمدصادق احمد آخوندي
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
تهران - تهران
دکتر محمدصادق احمد آخوندي

زهره هدايتي
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس - شيراز
دکتر زهره هدايتي

ندا بابانوري
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس - شيراز
دکتر ندا بابانوري

خديجه مينا
متخصص ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس - شيراز
دکتر خديجه مينا

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم