9 اسفند 1395 - ساعت : 22:19
 سيد هاشم سزاوار سيدي جندقي
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
تهران  - تهران
سيد هاشم سزاوار سيدي جندقي

 حميدرضا نشاط طاهر زاده
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
تهران  - تهران
حميدرضا نشاط طاهر زاده

 محمود محمد زاده شبستري
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
خراسان رضوي  - مشهد
محمود محمد زاده شبستري

 علي کاظمي خالدي
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
تهران  - تهران
علي کاظمي خالدي

 عسکر قرباني
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
تهران  - تهران
عسکر قرباني

 جمشيد آيدنلو
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
تهران  - تهران
جمشيد آيدنلو

 محمود ممتحن
متخصص  - قلب و عروق
تهران  - تهران
محمود ممتحن

 غلامرضا ترمه چي
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
اصفهان  - اصفهان
غلامرضا ترمه چي

 مسعود زارع زاده
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
البرز  - کرج
مسعود زارع زاده

 سعيد عليپور پارسا
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
تهران  - تهران
سعيد عليپور پارسا

 حسن شميراني
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
اصفهان  - اصفهان
حسن شميراني

 مهرداد طاهريون اصفهاني
فلوشيپ تخصصي  - اينترونشنال کارديولوژي
اصفهان  - اصفهان
مهرداد طاهريون اصفهاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم