6 اسفند 1395 - ساعت : 0:54
 اميد قاسم زاده
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
اميد قاسم زاده

 حسين حيدر
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
تهران  - تهران
حسين حيدر

 کوروش طاهري طالش
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
آذربايجان شرقي  - تبريز
کوروش طاهري طالش

 رضا خورشيدي خياوي
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
آذربايجان شرقي  - تبريز
رضا خورشيدي خياوي

 صلاح الدين زاهدي
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
آذربايجان غربي  - اروميه
صلاح الدين زاهدي

 فرزين سرکارات
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
تهران  - تهران
فرزين سرکارات

 علي محمد اعرابي
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
فارس  - شيراز
علي محمد اعرابي

 محمد قصاب زاده نائيني
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
محمد قصاب زاده نائيني

 شهرام شريف زاده قزويني
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
تهران  - تهران
شهرام شريف زاده قزويني

 عليرضا عليخاني
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
گلستان  - گرگان
عليرضا عليخاني

 پدارم نميرانيان
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
تهران  - تهران
پدارم نميرانيان

 بهنام خرمي
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
اصفهان  - اصفهان
بهنام خرمي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم