5 اسفند 1395 - ساعت : 17:54
 خليل اله ناظم
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
خليل اله ناظم

 مهدي مطيفي فرد
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
مهدي مطيفي فرد

 مسعود (هاتف) دهقاني
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
مسعود (هاتف) دهقاني

 حميد نصر اصفهاني
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
حميد نصر اصفهاني

 ابوالحسن برجيان بروجني
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
ابوالحسن برجيان بروجني

 احمد مومن زاده اردستاني
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
تهران  - تهران
احمد مومن زاده اردستاني

 حميد موسوي طادي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
حميد موسوي طادي

 حسين فهامي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
حسين فهامي

 سعيد اشکاني اصفهاني
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
فارس  - شيراز
سعيد اشکاني اصفهاني

 سيروس بهرامي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
سيروس بهرامي

 مهدي عباسي بهارانچي
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
مهدي عباسي بهارانچي

 فتح اله حر
متخصص  - جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
اصفهان  - اصفهان
فتح اله حر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم