7 اسفند 1395 - ساعت : 6:5
 حسن رضا محمدي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
حسن رضا محمدي

 گيو شريفي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
گيو شريفي

 علي اصغر هنرمند
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
علي اصغر هنرمند

 سعيد ابريشم کار
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
اصفهان  - اصفهان
سعيد ابريشم کار

 رضا ملاحسيني
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
رضا ملاحسيني

 سيد محمود طباطبايي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
سيد محمود طباطبايي

 ايرج لطفي نيا
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
آذربايجان شرقي  - تبريز
ايرج لطفي نيا

 افشين اسدي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
افشين اسدي

 صالح رصرص
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
صالح رصرص

 فيروز صالح پور
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
آذربايجان شرقي  - تبريز
فيروز صالح پور

 خداکرم رستگار
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
خداکرم رستگار

 رحيم رويين تن
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
رحيم رويين تن

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم