7 اسفند 1395 - ساعت : 6:6
 کياوش زعفري نوبري
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
کياوش زعفري نوبري

 اميد قاسم زاده
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
اميد قاسم زاده

 مسعود فيض بخش
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
خوزستان  - اهواز
مسعود فيض بخش

 ماشاءاله خانه مسجدي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
خوزستان  - اهواز
ماشاءاله خانه مسجدي

 مجيد مهران
متخصص  - دندانپزشک کودکان
تهران  - تهران
مجيد مهران

 مهرداد برکتين
متخصص  - دندانپزشکي ترميمي
اصفهان  - اصفهان
مهرداد برکتين

 سارا توسلي حجتي
متخصص  - دندانپزشک کودکان
تهران  - تهران
سارا توسلي حجتي

 سعيد رضايي
دکترا  - دندانپزشک
تهران  - تهران
سعيد رضايي

 سيد محمد منجم زاده
دکترا  - دندانپزشک
خوزستان  - اهواز
سيد محمد منجم زاده

 رها رادفر
دکترا  - دندانپزشک
تهران  - تهران
رها رادفر

 افشين کاوسي
دکترا  - دندانپزشک
کرمانشاه  -  کرمانشاه
افشين کاوسي

 محمدرضا مالکي پور اصفهاني
متخصص  - دندانپزشک
اصفهان  - اصفهان
محمدرضا مالکي پور اصفهاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم