2 اسفند 1395 - ساعت : 21:19
 کياوش زعفري نوبري
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
کياوش زعفري نوبري

 الهام فقيه نصيري
دکترا  - دندانپزشک کودکان
آذربايجان شرقي  - تبريز
الهام فقيه نصيري

 گل وش زعفري نوبري
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
گل وش زعفري نوبري

 علي وفايي
متخصص  - دندانپزشک کودکان
آذربايجان شرقي  - تبريز
علي وفايي

 عباس گشاده رو
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
عباس گشاده رو

 مهدي قديم خاني
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
مهدي قديم خاني

 امين نوري زاده
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
امين نوري زاده

 مهدي دانشپوي
متخصص  - دندانپزشکي ترميمي
آذربايجان شرقي  - تبريز
مهدي دانشپوي

 الميرا پورنگ
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
الميرا پورنگ

 منوچهر عابدي
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
منوچهر عابدي

 محمد حسين آهنگر آتشي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
آذربايجان شرقي  - تبريز
محمد حسين آهنگر آتشي

 عليرضا اميني
دکترا  - دندانپزشک
آذربايجان شرقي  - تبريز
عليرضا اميني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم