7 اسفند 1395 - ساعت : 6:10
 سعيد انصاري دزفولي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
سعيد انصاري دزفولي

 علي بابايي زاد
دکترا  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
علي بابايي زاد

 بهزاد تريوه
متخصص  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
بهزاد تريوه

 سيد سعيد صدر
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
سيد سعيد صدر

 ايرج وثوق
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خراسان رضوي  - مشهد
ايرج وثوق

 نسرين اميري
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران  - تهران
نسرين اميري

 سيروس پاک سرشت
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
خوزستان  - اهواز
سيروس پاک سرشت

 نيوشا محمدي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
نيوشا محمدي

 ناصر حاجيان مطلق
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
البرز  - کرج
ناصر حاجيان مطلق

 سيد احمد جليلي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
سيد احمد جليلي

 کامران خوشنودي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
البرز  - کرج
کامران خوشنودي

 فاطمه رضا بخش
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
گيلان  - رشت
فاطمه رضا بخش

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم