9 اسفند 1395 - ساعت : 20:0
 آزاده اکبري سنه
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
آزاده اکبري سنه

 محمد محتسبي
متخصص  - زنان و زايمان
البرز  - کرج
محمد محتسبي

 خورشيد عراقي
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
خورشيد عراقي

 الهام پورمطرود
متخصص  - زنان و زايمان
خوزستان  - اهواز
الهام پورمطرود

 سکينه مويد محسني
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
سکينه مويد محسني

 سوسن ضيايي
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
سوسن ضيايي

 فرناز مشيري
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
فرناز مشيري

 صفيه عشوري مقدم
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
صفيه عشوري مقدم

 جليل پاک روش
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
جليل پاک روش

 سيد اسداله کلانتري
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
سيد اسداله کلانتري

 رزا پرستنده چهر
متخصص  - زنان و زايمان
تهران  - تهران
رزا پرستنده چهر

 سارا مسيحي
متخصص  - زنان و زايمان
خوزستان  - اهواز
سارا مسيحي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم