7 اسفند 1395 - ساعت : 6:5
 خورشيد عراقي
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
خورشيد عراقي

 سيد اسداله کلانتري
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
سيد اسداله کلانتري

 محمدعلي رقايي
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
محمدعلي رقايي

 ويدا رضوي
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
ويدا رضوي

 شهناز فشارکي
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
شهناز فشارکي

 زهرا علامه
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
زهرا علامه

 مريم حکمتيان
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
مريم حکمتيان

 عطاء اله قهيري اصفهاني
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
عطاء اله قهيري اصفهاني

 مرجان لباف
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
مرجان لباف

 زهرا فتوحي
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
زهرا فتوحي

 مرجان حقيقت
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
مرجان حقيقت

 فرشته حقيقت قهفرخي
متخصص  - زنان و زايمان
اصفهان  - اصفهان
فرشته حقيقت قهفرخي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم