6 فروردین 1396 - ساعت : 21:28
مهرداد صالحي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر مهرداد صالحي

مسعود امامي
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر مسعود امامي

محمدحسن کلانتر معتمدي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمدحسن کلانتر معتمدي

اصغر رمضاني
فوق تخصص جراح قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر اصغر رمضاني

سيد محمدحسن عادل
متخصص قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر سيد محمدحسن عادل

افشين هنرمند
متخصص قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر افشين هنرمند

احمد رضا عصاره
متخصص قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر احمد رضا عصاره

احمدرضا نصر
فوق تخصص قلب و عروق
اصفهان - اصفهان
پزشک در سامانه عضو استدکتر احمدرضا نصر

بيژن زماني
فوق تخصص قلب و عروق
اردبيل - اردبيل
دکتر بيژن زماني

حسن آقاجاني
متخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر حسن آقاجاني

سيد منصور عالمشاه
فوق تخصص جراح قلب و عروق
خوزستان - اهواز
دکتر سيد منصور عالمشاه

علي اکبر بيگي بروجني
فوق تخصص جراح قلب و عروق
اصفهان - اصفهان
دکتر علي اکبر بيگي بروجني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم