11 اسفند 1395 - ساعت : 23:33
 سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي  - مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
گلستان  - گرگان
سيد پوژيا شجاعي

 مصطفي شوکتي احمد آباد
فلوشيپ تخصصي  - مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
 -
مصطفي شوکتي احمد آباد

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم