9 اسفند 1395 - ساعت : 22:21
 جمشيد سيفي
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
جمشيد سيفي

 مسعود نيکان فر
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
مسعود نيکان فر

 محمد شيميا
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
محمد شيميا

 هرمز آيرملو
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
هرمز آيرملو

 سيد علي صدرالديني
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
سيد علي صدرالديني

 محمد مهدي حسينيان زکريا
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
محمد مهدي حسينيان زکريا

 مهدي فرهودي
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
مهدي فرهودي

 علي پاشاپور
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
علي پاشاپور

 مهناز طالبي
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
مهناز طالبي

 عليرضا الهياري
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
عليرضا الهياري

 علي اکبر طاهر اقدم
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
علي اکبر طاهر اقدم

 جواد يوسفي آذرفام
متخصص  - مغز و اعصاب (نورولوژي)
آذربايجان شرقي  - تبريز
جواد يوسفي آذرفام

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم