7 اسفند 1395 - ساعت : 6:9
 فريد ايمان زاده
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
فريد ايمان زاده

 حسين صانعيان
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
اصفهان  - اصفهان
حسين صانعيان

 الهام طلاچيان
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
الهام طلاچيان

 مهري نجفي ثاني
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
مهري نجفي ثاني

 حميدرضا طلايي
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
حميدرضا طلايي

 مژگان صباغيان
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
البرز  - کرج
مژگان صباغيان

 ماندانا رفيعي
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
آذربايجان شرقي  - تبريز
ماندانا رفيعي

 فرزانه معتمد
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
فرزانه معتمد

 حسين علي مددي
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
حسين علي مددي

 علي اکبر سياري
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
علي اکبر سياري

 احمد خداداد
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
احمد خداداد

 فاطمه فرهمند
فوق تخصص  - گوارش و کبد کودکان
تهران  - تهران
فاطمه فرهمند

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم