8 فروردین 1396 - ساعت : 5:6
اميد قاسم زاده
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان - اهواز
دکتر اميد قاسم زاده

محمد قصاب زاده نائيني
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان - اهواز
دکتر محمد قصاب زاده نائيني

شاهرخ رئيسيان
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان - اهواز
دکتر شاهرخ رئيسيان

شهريار خوشرفتار
متخصص جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان - اهواز
دکتر شهريار خوشرفتار

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم