8 فروردین 1396 - ساعت : 5:6
سعيد توکلي واسکسي
فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر سعيد توکلي واسکسي

تقي بغدادي
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر تقي بغدادي

سيد رامين حاج زرگر باشي
فوق تخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر سيد رامين حاج زرگر باشي

عليرضا غزنوي
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر عليرضا غزنوي

مهتاب مهر افشان
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر مهتاب مهر افشان

کيوان مزدا
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر کيوان مزدا

عليرضا رحيم نيا
فلوشيپ تخصصي جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
تهران - تهران
دکتر عليرضا رحيم نيا

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم