8 فروردین 1396 - ساعت : 5:5
سعيد ابريشم کار
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر سعيد ابريشم کار

هوشنگ معين
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر هوشنگ معين

محمدرضا امامي
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر محمدرضا امامي

حميدرضا جانقربان لاريچه
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر حميدرضا جانقربان لاريچه

غلامعلي حسني
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر غلامعلي حسني

مهدي منتظري شاه توري
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر مهدي منتظري شاه توري

رضا طاهريون اصفهاني
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر رضا طاهريون اصفهاني

امير توکلي ديناني
متخصص جراح مغز و اعصاب
اصفهان - اصفهان
دکتر امير توکلي ديناني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم