10 فروردین 1396 - ساعت : 11:14
حسن رضا محمدي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر حسن رضا محمدي

گيو شريفي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر گيو شريفي

رضا ملاحسيني
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر رضا ملاحسيني

سيد محمود طباطبايي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر سيد محمود طباطبايي

افشين اسدي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر افشين اسدي

خداکرم رستگار
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر خداکرم رستگار

رحيم رويين تن
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر رحيم رويين تن

کاظم عباسيون
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر کاظم عباسيون

سيد ابراهيم کتابچي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر سيد ابراهيم کتابچي

محمد برقعي رضوي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر محمد برقعي رضوي

هوشنگ صابري
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر هوشنگ صابري

عبدالرضا شجاعي
متخصص جراح مغز و اعصاب
تهران - تهران
دکتر عبدالرضا شجاعي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم