8 فروردین 1396 - ساعت : 5:5
سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
گلستان - گرگان
پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد پوژيا شجاعي

مصطفي شوکتي احمد آباد
فلوشيپ تخصصي مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
-
پزشک در سامانه عضو استدکتر مصطفي شوکتي احمد آباد

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم