6 اسفند 1395 - ساعت : 0:53
 رضا فريد حسيني
متخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي
خراسان رضوي  - مشهد
رضا فريد حسيني

 حميد آهنچيان
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي  - مشهد
حميد آهنچيان

 فرح زاد جباري آزاد
فوق تخصص  - آلرژي، آسم و ايمونولوژي کودکان
خراسان رضوي  - مشهد
فرح زاد جباري آزاد

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم