5 اسفند 1395 - ساعت : 17:57
 محمدصادق احمد آخوندي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
تهران  - تهران
محمدصادق احمد آخوندي

 زهره هدايتي
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس  - شيراز
زهره هدايتي

 ندا بابانوري
متخصص  - ارتودانتيکس (دندانپزشک)
فارس  - شيراز
ندا بابانوري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم