6 اسفند 1395 - ساعت : 0:52
 اميد قاسم زاده
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
اميد قاسم زاده

 محمد قصاب زاده نائيني
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
محمد قصاب زاده نائيني

 شاهرخ رئيسيان
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
شاهرخ رئيسيان

 شهريار خوشرفتار
متخصص  - جراحي دهان وفک و صورت
خوزستان  - اهواز
شهريار خوشرفتار

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم