5 فروردین 1396 - ساعت : 2:20
علي اکبر خسروي نژاد
متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر علي اکبر خسروي نژاد

بهزاد خلعتبري
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر بهزاد خلعتبري

سعيد مرزبان
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر سعيد مرزبان

محمدحسين رجبيان
متخصص جراح پلاستيک
فارس - شيراز
دکتر محمدحسين رجبيان

حيدرعلي نيک پور
متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر حيدرعلي نيک پور

رامين جهادي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
دکتر رامين جهادي

ابراهيم حاتمي پور
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر ابراهيم حاتمي پور

فرشاد زارعي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر فرشاد زارعي

حسام علاءالدين خطير
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
دکتر حسام علاءالدين خطير

حسن رستگار
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر حسن رستگار

حسين رستگار
متخصص جراح پلاستيک
فارس - شيراز
دکتر حسين رستگار

هادي محبي
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
تهران - تهران
دکتر هادي محبي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم