9 فروردین 1396 - ساعت : 9:53
علي اکبر خسروي نژاد
متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر علي اکبر خسروي نژاد

بهزاد خلعتبري
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر بهزاد خلعتبري

سعيد مرزبان
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر سعيد مرزبان

محمدحسين رجبيان
متخصص جراح پلاستيک
فارس - شيراز
دکتر محمدحسين رجبيان

حيدرعلي نيک پور
متخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر حيدرعلي نيک پور

ابراهيم حاتمي پور
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر ابراهيم حاتمي پور

حسن رستگار
فوق تخصص جراحي پلاستيک و ترميمي و سوختگي
فارس - شيراز
دکتر حسن رستگار

حسين رستگار
متخصص جراح پلاستيک
فارس - شيراز
دکتر حسين رستگار

سينا غباثي حافظي
متخصص جراح پلاستيک
فارس - شيراز
دکتر سينا غباثي حافظي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم