5 اسفند 1395 - ساعت : 17:55
 علي اصغر هنرمند
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
علي اصغر هنرمند

 صالح رصرص
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
صالح رصرص

 مسعود زينالي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
مسعود زينالي

 فرشيد بياتي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
فرشيد بياتي

 عيدي عبدالخاني
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
عيدي عبدالخاني

 سيد صدرالدين محمد عادل
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
سيد صدرالدين محمد عادل

 غلامعباس حسيني
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
غلامعباس حسيني

 غلامرضا باربدست
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
غلامرضا باربدست

 اکبر فاضل
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
اکبر فاضل

 ذبيح مدرسي اسفه
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
ذبيح مدرسي اسفه

 محسن شاملو
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
محسن شاملو

 رستم ايزديان
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
خوزستان  - اهواز
رستم ايزديان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم