8 فروردین 1396 - ساعت : 16:28
علي اصغر هنرمند
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر علي اصغر هنرمند

صالح رصرص
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر صالح رصرص

مسعود زينالي
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر مسعود زينالي

فرشيد بياتي
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر فرشيد بياتي

عيدي عبدالخاني
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر عيدي عبدالخاني

سيد صدرالدين محمد عادل
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر سيد صدرالدين محمد عادل

غلامعباس حسيني
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر غلامعباس حسيني

غلامرضا باربدست
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر غلامرضا باربدست

اکبر فاضل
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر اکبر فاضل

ذبيح مدرسي اسفه
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر ذبيح مدرسي اسفه

محسن شاملو
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر محسن شاملو

رستم ايزديان
متخصص جراح مغز و اعصاب
خوزستان - اهواز
دکتر رستم ايزديان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم