9 اسفند 1395 - ساعت : 22:23
 حسن رضا محمدي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
حسن رضا محمدي

 گيو شريفي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
گيو شريفي

 رضا ملاحسيني
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
رضا ملاحسيني

 سيد محمود طباطبايي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
سيد محمود طباطبايي

 افشين اسدي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
افشين اسدي

 خداکرم رستگار
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
خداکرم رستگار

 رحيم رويين تن
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
رحيم رويين تن

 کاظم عباسيون
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
کاظم عباسيون

 سيد ابراهيم کتابچي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
سيد ابراهيم کتابچي

 محمد برقعي رضوي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
محمد برقعي رضوي

 هوشنگ صابري
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
هوشنگ صابري

 عبدالرضا شجاعي
متخصص  - جراح مغز و اعصاب
تهران  - تهران
عبدالرضا شجاعي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم