5 اسفند 1395 - ساعت : 17:57
 سعيد انصاري دزفولي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
سعيد انصاري دزفولي

 علي بابايي زاد
دکترا  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
علي بابايي زاد

 بهزاد تريوه
متخصص  - روان درماني و روانشناس باليني
تهران  - تهران
بهزاد تريوه

 سيد سعيد صدر
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
سيد سعيد صدر

 نسرين اميري
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران  - تهران
نسرين اميري

 نيوشا محمدي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
نيوشا محمدي

 سيد احمد جليلي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
سيد احمد جليلي

 ميترا حکيم شوشتري
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران  - تهران
ميترا حکيم شوشتري

 هادي معتمدي
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
هادي معتمدي

 فريبا عربگل
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران  - تهران
فريبا عربگل

 جواد محمودي قرايي
فوق تخصص  - روانپزشک (روانشناس) کودکان و نوجوانان
تهران  - تهران
جواد محمودي قرايي

 هادي بدر
متخصص  - روانپزشک (روانشناس)
تهران  - تهران
هادي بدر

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم