10 فروردین 1396 - ساعت : 7:13
آزاده اکبري سنه
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر آزاده اکبري سنه

سکينه مويد محسني
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سکينه مويد محسني

سوسن ضيايي
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر سوسن ضيايي

فرناز مشيري
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر فرناز مشيري

صفيه عشوري مقدم
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر صفيه عشوري مقدم

جليل پاک روش
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر جليل پاک روش

رزا پرستنده چهر
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر رزا پرستنده چهر

سولماز پيري
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (پريناتولوژي)
تهران - تهران
دکتر سولماز پيري

مريم کاشانيان
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر مريم کاشانيان

حميد صاحب کشاف
فلوشيپ تخصصي زنان و زايمان (نازايي و آي.وي.اف)
تهران - تهران
دکتر حميد صاحب کشاف

فرزانه چوبساز
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر فرزانه چوبساز

طاهره لباف
متخصص زنان و زايمان
تهران - تهران
دکتر طاهره لباف

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم