8 فروردین 1396 - ساعت : 5:4
غلامرضا کردافشاري
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر غلامرضا کردافشاري

ناصر رضايي پور
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر ناصر رضايي پور

حسين رضايي زاده
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر حسين رضايي زاده

مامک هاشمي حبيب آبادي
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر مامک هاشمي حبيب آبادي

عارف قنبرزاده علي بلاغي
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر عارف قنبرزاده علي بلاغي

حسين خيرانديش
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر حسين خيرانديش

رسول چوپاني زنجاني
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر رسول چوپاني زنجاني

سيد سعيد اسماعيلي صابر
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر سيد سعيد اسماعيلي صابر

محسن ناصري
متخصص طب سنتي
تهران - تهران
دکتر محسن ناصري

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم