8 فروردین 1396 - ساعت : 16:29
مهرداد صالحي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر مهرداد صالحي

مسعود امامي
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر مسعود امامي

محمدحسن کلانتر معتمدي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمدحسن کلانتر معتمدي

حسن آقاجاني
متخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر حسن آقاجاني

سيدعلي جماليان
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر سيدعلي جماليان

آيت اله بياتيان
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر آيت اله بياتيان

محمدرضا کلانتر معتمدي
فلوشيپ تخصصي جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمدرضا کلانتر معتمدي

کامران بابازاده
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر کامران بابازاده

حميدرضا اعلايي
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر حميدرضا اعلايي

محمدعلي يوسف نيا
فوق تخصص جراح قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محمدعلي يوسف نيا

محراب مرزبان
فوق تخصص قلب و عروق
تهران - تهران
دکتر محراب مرزبان

آرمن مسيحي کچاريان
فوق تخصص قلب کودکان
تهران - تهران
دکتر آرمن مسيحي کچاريان

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم