9 اسفند 1395 - ساعت : 22:20
 لاله کديور
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
لاله کديور

 محمد پيشان
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
محمد پيشان

 افشين مرتضوي
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
افشين مرتضوي

 مهران مقاميان زاده
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
مهران مقاميان زاده

 محمدکاظم رودنشين
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
محمدکاظم رودنشين

 سيد تورج ريحاني
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
سيد تورج ريحاني

 شادي مظلومي
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
شادي مظلومي

 هيلدا فتوحي
متخصص  - پوست و مو
البرز  - کرج
هيلدا فتوحي

 سيد احسان شريعتي
دکترا  - پوست و مو
البرز  - کرج
سيد احسان شريعتي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم